Γονίδιο EYA1 - Πρόσθιες τμηματικές ανωμαλίες με ή χωρίς καταρράκτη (Anterior segment anomalies with or without cataract)