Γονίδιο CRB1 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 12, αυτοσωματική υπολειπόμενη (Retinitis pigmentosa-12, autosomal recessive)