Γονίδιο COL2A1 - Stickler syndrome, type I; Otospondylomegaepiphyseal dysplasia