Γονίδιο COL1A1 - Ατελής οστεογένεσις τύπου Ι, σύνδρομο Ehlers-Danlos, κλασικού τύπου (Osteogenesis imperfecta, type I; Ehlers-Danlos syndrome, classic)