Γονίδιο COL11A2 - Ωτοσπονδυλομεγαεπιφυσιακή δυσπλασία (Otospondylomegaepiphyseal dysplasia)