Γενωμική ανάλυση καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών - 19 γονίδια NGS panel

Για πολλά χρόνια ο στοχευμένος γενετικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 αποτελούσε το βασικό τεστ στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Τα δύο αυτά γονίδια προσδίδουν έναν υπολογίσιμο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, αλλά πρόσφατες έρευνες έχουν εντοπίσει νέα γονίδια που επίσης συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, μια ομάδα από 15-20 γονίδια έχουν συσχετισθεί με επιπλέον ποσοστό έως 20% του κληρονομικού καρκίνου του μαστού, κι ορισμένα από αυτά τα γονίδια συνδέονται επίσης με αυξημένο κίνδυνο για άλλους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, καρκίνος των ωοθηκών και σαρκώματα. Για παράδειγμα, τα γονίδια BARD1, BRIP1, NBN, RAD50 και RAD51C συμμετέχουν στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA (Fanconi anemia–BRCA pathway) αλληλεπιδρώντας με τα γονίδια BRCA1 και BRCA2, με συνέπεια μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια να προσδίδουν μια αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού κατά 4-5 φορές. Επομένως, η αποκάλυψη μεταλλάξεων με τον ταυτόχρονο γενωμικό έλεγχο πολλαπλών γονιδίων (που συμπεριλαμβάνει και τα γονίδια BRCA1 και BRCA2), εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε 5-10 φορές αύξηση της εκτίμησης του κινδύνου για καρκίνο του μαστού αλλά και των ωοθηκών. Όσο αφορά τον τρόπο κληρονομικότητας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αυτοσωματικός επικρατής, με μεταβλητή εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα, που σημαίνει ότι άτομα με μετάλλαξη σε κάποιο από τα δυο αυτά γονίδια δεν θα εκδηλώσουν υποχρεωτικά τη νόσο ή θα την εκδηλώσουν με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα.

Κατανοώντας τη γενετική συμβολή στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού, μας δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της νόσου και τον οικογενειακό κίνδυνο, που μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με την μοριακή διάγνωση. Η γνώση ότι ένα άτομο έχει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη ιατρική διαχείριση, όπως την τακτική και την ηλικία έναρξης παρακολούθησης, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης της νόσου.

Πρόσφατα, η τεχνολογία μαζικής αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NextGenerationSequencing-NGS) έχει πλέον καταστεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαγνωστική στρατηγική, με την παράλληλη ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων που εμπλέκονται στην εκδήλωση καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

Ο γενωμικός έλεγχος που έχει αναπτύξει και προσφέρει η InterGenetics περιλαμβάνειτο μαζικό γενωμικό έλεγχο 19 γονιδίων (AR, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DIRAS3, ERBB2, NBN, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51, STK11, TP53, CASP8, TGFB1) στα οποία μεταλλάξεις έχουν συνδεθεί με καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) ) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer - Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 19 γονιδίων, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.


Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.