Γενωμική ανάλυση για υπερτροφικές και διατατικές καρδιομυοπάθειες - 33 γονίδια NGS minimal panel

Οι καρδιομυοπάθειες, δηλαδή οι παθήσεις των καρδιακών μυών, αποτελούν μια σχετικά κοινή αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας, που είναι συχνή αιτία θανάτου στις περισσότερες κοινωνίες. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι καρδιομυοπαθειών, πολλές από τις οποίες μπορεί να έχουν μια κληρονομική/γενετική αιτία. Οι δύο κύριοι τύποι είναι η διατατική καρδιομυοπάθεια (dilated cardiomyopathy - DCM) και η υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (hypertrophic cardiomyopathy - HCM). Πολλές διαφορετικές γενετικές αιτίες των μυοκαρδιοπαθειών έχουν ανακαλυφθεί και ο προσδιορισμός της υποκείμενης γενετικής αιτίας μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις σχετικά με την ιατρική διαχείριση του πάσχοντα αλλά και τις επιλογές προληπτικού ελέγχου άλλων μελών της οικογένειας. Γενικά, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό πριν συσταθεί η εφαρμογή της γενωμικής ανάλυσης για μυοκαρδιοπάθειες σε ένα μεμονωμένο ασθενή ή στην οικογένεια.

Ο καθορισμός της γενετική αιτία της καρδιομυοπάθειες μπορεί να είναι σύνθετη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά γονίδια και πολλές διαφορετικές μεταλλάξεις που εμπλέκονται στην κληρονομική προδιάθεση για καρδιομυοπάθεια. Η αποκάλυψη της γενετικής αιτίας είναι περαιτέρω περίπλοκη επειδή υπάρχει σημαντική φαινοτυπική επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων τύπων καρδιομυοπαθειών και επίσης σημαντική επικάλυψη στις γενετικές αιτίες μεταξύ των υποτύπων. Για παράδειγμα, τουλάχιστον 13 γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί τόσο για HCM όσο και DCM και μπορεί ένα άτομο που φαινομενικά πάσχει από HCM να μη είναι δυνατό να διαγνωστεί με καρδιακή νόσο μέχρις ότου η ασθένεια είναι πολύ προχωρημένη και εκφραστεί τελικά ως DCM. Επιπλέον, διάφοροι τύποι καρδιομυοπαθειών μπορεί να εκδηλώνονται μέσα σε οικογένειες, με μερικές οικογένειες να παρουσιάζουν πάσχοντες αποκλειστικά και μόνο από έναν τύπο καρδιομυοπάθειας, όπως HCM, ενώ σε μια άλλη οικογένεια η ίδια γενετική μεταβολή μπορεί να προκαλεί διαφορετικά είδη μυοκαρδιοπάθειας σε διάφορα μέλη της οικογένειας, όπως DCM ή HCM. Ακριβώς λόγω αυτής της επικάλυψης στα γενετικά αίτια, στα συμπτώματα και την εκδήλωση της ασθένειας για διαφορετικούς τύπους καρδιομυοπάθειας, ο κλινικός ιατρός μπορεί να συστήσει τον γενωμικό έλεγχο για όλα τα γνωστά τα γονίδια που σχετίζονται με τους διαφορετικούς υποτύπους μυοκαρδιοπαθειών σε ένα μόνο ολοκληρωμένο βήμα.


Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM)

Εκτιμάται ότι εκδηλώνεται με συχνότητα ~1/500 και χαρακτηρίζεται από υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (LVH), ανωμαλίες των μυοκυττάρων και ίνωση. Η ηλικία εμφάνισης κυμαίνεται από την παιδική ηλικία έως την πρώιμη ενήλικη ζωή. Μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί με HCM και μεταλλάξεις στα γονίδια MYH7 και MYBPC3 αντιπροσωπεύουν ~60-80% των γενετικών αιτιών. Γενικά, τα γονίδια που εμπλέκονται στην HCM κωδικοποιούν κυρίως πρωτεΐνες του σαρκομεριδίου, ενώ έχουν παρατηρηθεί συνδρομικές και μη-συνδρομικές γενετικές μορφές HCM. Τέλος, περίπου 2-5% των περιστατικών φέρουν πολλαπλές μεταλλάξεις.


Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια (DCM)

Χαρακτηρίζεται από αριστερή κοιλιακή διεύρυνση (LVE) με κανονικό πάχος τοιχώματος και με συστολική δυσλειτουργία, με κλάσμα εξώθησης (EF) μικρότερο από 45-50%. Ο επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται σε ~2.700, αν και αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι υπο-εκτιμημένο. Η ισχαιμική καρδιακή νόσος είναι η πιο κοινή αιτία DCM, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ όλων των περιπτώσεων. Από τις υπόλοιπες μη-ισχαιμικές περιπτώσεις DCM, περίπου 20-35% των περιπτώσεων εμφανίζουν οικογενειακό ιστορικό. Πολλά γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί τόσο στις οικογενείς όσο και σποραδικές μορφές μη-ισχαιμικής διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. Μεταλλάξεις στα τρία γονίδια LMNA, MYH7, και TNNT2 έχουν ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 15% των περιπτώσεων, με μεταλλάξεις σε άλλα πολλά γονίδια να αντιπροσωπεύουν σωρευτικά ένα άλλο 10-20% των γενετικών αιτιών και συμπεριλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν σαρκομεριδιακές πρωτεΐνες της πυρηνικής και κυτταρο-σκελετική μεμβράνης, κ.α.. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι μεταλλάξεις των γονιδίων που σχετίζονται με DCM οδηγούν σε μη-συνδρομικές μορφές, αν και αρκετά γονίδια μπορεί επίσης να συνδέονται με συνδρομικές μορφές DCM.

Γενικά, η πλειοψηφία των μυοκαρδιοπαθειών εκδηλώνονται και κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο, που σημαίνει ότι άτομα με μετάλλαξη σε ένα μόνο από τα δυο αντίγραφα κάποιου γονιδίου έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν κι όλοι οι πρώτου βαθμού συγγενείς ενός ασθενούς έχουν 50% κίνδυνο να κληρονομήσουν την ασθένεια. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι διαφορετικές μεταλλάξεις στο ίδιο γονίδιο μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση διαφορετικού τύπου καρδιογενετικού νοσήματος.

Πρόσφατα, η τεχνολογία μαζικής αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing-NGS) έχει πλέον καταστεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαγνωστική στρατηγική, με την παράλληλη ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων που εμπλέκονται στις καρδυομυοπάθειες. Ο ολοκληρωμένος γενωμικός έλεγχος που έχει αναπτύξει και προσφέρει η InterGenetics περιλαμβάνει τη Γενωμική ανάλυση για υπερτροφικές και διατατικές καρδιομυοπάθειες - 48 γονίδια NGS panel, που καλύπτει >99% των γνωστών γονιδίων και όλων των αντίστοιχων τύπων υπερτροφικών και διατατικών μυοκαρδιοπαθειών.

Σε ορισμένα όμως περιστατικά, η γενωμική ανάλυση 33 γονιδίων που συνδέονται με υπερτροφικές και διατατικές καρδιομυοπάθειες είναι δυνατό να αποτελεί μια εναλλακτική κι οικονομικότερη επιλογή

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer - Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) 33 γονιδίων, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση ~95-98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων και των αντίστοιχων νοσημάτων.


Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.